M&E Networking 

MeNet


Slides ประกอบการนำเสนอ การประชุมสรุปผลการติดตาม M&E PP ปี 2555 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

          AIDs (พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์)
          TeenAge+ (นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล)

          NCD (พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์)
          แผนบูรณาการ (นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์)
          สรุปผลการติดตามฯ ระดับประเทศ (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)
          ข้อสังเกตุจากการติดตามฯ (.ppt) (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)

          ข้อสังเกตุจากการติดตามฯ (.doc) (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)


 

วัตถุประสงค์ ของ Website P&P

1.) เพื่อเป็นสื่อกลางของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2.) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติ
    ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
     แห่งชาติ และระดับเขต และภูมิภาคตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหน่วยงานอื่นๆ
3.) เพื่อเป็นสื่อกลางของการศึกษาวิจัย การประเมินผล และผลงานวิชาการทั้งระดับพื้นที่
    ในประเทศ และต่างประเทศ

การสร้างเสริมสุขภาพ

         การสร้างเสริมสุขภาพตามความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง กระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะให้คนสามารถควบคุม
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลนั้น มีสุขภาพที่ดี
         การป้องกันโรค หมายถึง การกระทำหรืองดการกระทำบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีก
การป้องกันโรคแบ่งได้เป็น 3 ดับ ดังนี้
           1. การป้องกันโรคระดับแรก (Primary prevention) หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไปรวมถึง การปกป้องและต่อต้านการเกิด
เฉพาะโรค ได้แก่ การให้สุขศึกษา การรับประทานอาหารเหมาะสมตามวัย การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงาน การพักผ่อน และนันทนาการ
อย่างเหมาะสม การได้รับคำปรึกษากับการ แต่งงานและเรื่องเพศ การคัดกรองพันธุกรรม การตรวจสุขภาพ
           2. การป้องกันโรคระดับที่สอง (Secondary prevention) หมายถึง การได้รับการวินิจฉัยในระยะแรกของโรคและได้รับการรักษา
ทันท่วงที ความรุนแรงของโรคที่เป็นมีระยะเวลาสั้นสามารถกลับสู่สภาวะของการมีสุขภาพดีได้อย่างรวดเร็ว
           3. การป้องกันโรคระดับที่สาม (Tertiary pervention) เป็นระดับที่ไม่เพียงแต่หยุดการดำเนินของโรคเท่านั้น แต่จะต้องป้องกัน
ความเสื่อมสมรรถภาพ อย่างสมบูรณ์ จุดประสงค์ก็ คือให้กลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า


การส่งเสริมสุขภาพ

        การส่งเสริมสุขภาพ เป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข   
        ในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของมิติสุขภาพ เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

ความหมายของสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
         สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรค
และความพิการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างปกติสุข การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อันเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   ดังนั้นขอบเขตของสุขภาพ
จากความหมายของสุขภาพดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคนและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันซึ่งนำไปสู่สภาวะสุขภาพ
         การส่งเสริมสุขภาพเป็นมิติหนึ่งของสุขภาพ หมายถึง การกระทำของบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย
         การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บป่วย
         การดูแลสุขภาพตนเองแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
           1. การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ
           2. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อรู้สึกว่าผิดปกติ
           3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยและได้รับการกำหนดว่าเป็นผู้ป่วย


กรอบของการติดตามประเมินผล P&P ระดับเขต ปี 54 (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)

   ก.  วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

  1. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายในจังหวัด ทั้งในภาพรวมและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ตลอดจนผลลัพท์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
  2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยปฏิบัติ ความจำเป็นต่อการพัฒนา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่
  3. เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาการทำงานของจังหวัดที่เป็นผลพวงจากนโยบาย แผนงาน และวิธีการทำงานของหน่วยงานส่วนกลาง
  4. เพื่อพัฒนาทีมติดตามประเมินผลระดับเขต

.............อ่านต่อทั้งหมด


การติดตามประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ปี 2554 (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)

 

        การติดตามประเมินผล (Monitoring & Evaluation) เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารที่ประกอบด้วยกระบวนการวางแผน กระบวนการ implement และกระบวนการติดตามประเมินผล ปัญหาส่วนใหญ่ในการทำงานปัจจุบัน คือ การใช้เวลากับการวางแผนงานโครงการ และ        ใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานสูง ระดับจังหวัดไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผล เนื่องจากระยะหลังผู้ปฏิบัติจะคุ้นเคยกับตัวชี้วัด
(KPI) ซึ่งตัวชี้วัดก็สามารถนำมาใช้ monitoring และ evaluation ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับการประเมินผลมากกว่า เช่น การประเมินผล
ความสำเร็จโครงการต่างๆ ของกรม จึงทำให้มองไม่เห็นว่าหน่วยงานมีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร ดังนั้นสองปีที่ผ่านมาจึงพบปัญหาว่า จังหวัดให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดมากกว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ นี่คือจุดอ่อน

.............อ่านต่อทั้งหมด

41

2356สำนักงานสาธารณสุขเขต 5 : อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-401-711 หรือ 032-425-100,032-428-045 ต่อ 555   ,โทรสาร : 032-401-712 (Auto.)

E-mail M&E Admin. : meppnet@hotmail.com
Website ออกแบบสำหรับมุมมองที่ความละเอียด 1280x800 pixels หรือสูงกว่า/Relative(With IE.)
ขอบคุณ อ.หมี/อ.ปอ/อ.โจ๊ก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ตั้งแต่ Monday 22 August, 2011
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555